Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 Captain Ads: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Captain Ads” de Eenmanszaak Internet Marketing Allround, gevestigd aan de Hagelkruis 6b, 6071 LE te Swalmen.
1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie Captain Ads een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Diensten: De door Captain Ads te verlenen diensten zoals beschreven op www.captainads.nl waaronder het beheren van Google Ads accounts, diverse trainingen en coaching sessies.
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Captain Ads en de Klant op grond waarvan Captain Ads aan de Klant diensten verleent.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Captain Ads en op alle met Captain Ads gesloten overeenkomsten.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden.
2.3 Klant gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Klant kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
2.4 Captain Ads is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.5 Indien de Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Captain Ads tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde aankoopbedrag zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Captain Ads zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2 De Overeenkomst tussen Captain Ads en de Klant komt tot stand door te klikken op de ‘Bevestig mijn inschrijving’, danwel ‘Inschrijven’-knop op de website www.captainads.nl. Overeenkomsten hebben betrekking op alle diensten van Captain Ads waaronder – maar niet uitsluitend – online en offline trainingen, zowel betaald als niet betaald. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door de Klant via telefoon, email of schriftelijk.
3.3 Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan de Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk aan Captain Ads door te geven via info@captainads.nl.
3.4 Captain Ads heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Klant te weigeren.
3.5 Inschrijvingen op de website van Captain Ads voor de diensten van Captain Ads zijn rechtsgeldig als overeenkomst.
3.6 Na inschrijving via de website van Captain Ads kan de koopovereenkomst door beide partijen binnen een wettelijke termijn van 14 dagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden ontbonden.
3.7 Wanneer de klant de cursus van Captain Ads geheel of gedeeltelijk gevolgd heeft, is deze verplicht tot het vergoeden van het volledige aanschafbedrag.
3.8 Captain Ads en Klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Captain Ads haar activiteiten staakt of liquideert.

Artikel 4 – Diensten
4.1 Captain Ads verleent aan de Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot haar Diensten. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.
4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
4.3 Klant mag het gebruiksrecht van de Diensten van Captain Ads slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

Artikel 5 – Rechten en Plichten
5.1 Trainingen van Captain Ads kunnen gemaximeerd worden qua aantal deelnemers.
5.2 Captain Ads behoudt zich te allen tijde het recht om meetings te beëindigen of te limiteren in tijdsduur.
5.3 Captain Ads behoudt zich te allen tijde het recht zijn Diensten stop te zetten, dan wel tijdelijk niet aan te bieden.
5.4 Met het levenslang wordt bedoeld: zo lang als de dienst aangeboden wordt.
5.5 Met gratis coaching wordt bedoeld: het beantwoorden van vragen, over de schouder meekijken en geven van tips met een maximale duur van 60 minuten per maand.
5.6 Captain Ads heeft het recht om namen van deelnemers aan trainingen en gemaakt beeldmateriaal tijdens voor- en na de trainingen te gebruiken in haar communicatie dan wel marketinginspanningen van haar bedrijf tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Betalingen dienen voorafgaand aan de startdatum van een training te zijn voldaan.
6.2 Captain Ads hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
6.3 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 20% van het totale bedrag met een minimum van € 100,-.
6.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Captain Ads bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens de Klant tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
6.5 Captain Ads heeft het recht om Klant uit de training te verwijderen wanneer deze zich ongepast gedraagt of niet tijdig heeft voldaan aan financiële verplichtingen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Wanneer een klant een training mist door een geldige reden (ziekte, bijzondere situatie), dan heeft deze eenmalig de kans om deze in te halen.
7.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsdata en kan geen rechten ontlenen uit het feit dat deze data heeft gemist.
7.3 Captain Ads verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Klanten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Captain Ads. Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant gedurende en na afloop van de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
7.4 Captain Ads is niet betrokken bij de uitvoering van de marketingactiviteiten van de Klant, Captain Ads is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, advertenties, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

Artikel 8 – Vergoedingen en prijzen
8.1 Door Captain Ads opgegeven of met Captain Ads overeengekomen cursusvergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.
8.4 Klant komt met betrekking tot de betaling van de cursusvergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Klant mag de betaling van de cursus of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.
8.5 Indien Captain Ads een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Klant de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Captain Ads geldende regeling.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Captain Ads ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen boeken, cursussen, kennis- en leerprogramma’s, teksten, ontwerpen, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Captain Ads.
9.2 Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
9.3 Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
9.4 De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Captain Ads is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
10.2 De Klant zal Captain Ads en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten.
10.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Captain Ads is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden
10.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Captain Ads.

Artikel 11 – Overmacht
11.1 Captain Ads is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Captain Ads
onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
werkstakingen
brand
ongeval of ziekte van personeel
Denial of Services (DoS) aanvallen
door Captain Ads onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Captain Ads afhankelijk is.
11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Captain Ads tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
11.3 Indien Captain Ads door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 12 – Advisering en kennisdeling
12.1 Alle door Captain Ads gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Captain Ads verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Captain Ads te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Captain Ads verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Captain Ads verleent daarbij geen enkele garantie.
12.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Captain Ads is Captain Ads niet aansprakelijk. Klant vrijwaart Captain Ads tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Klant.
12.3 Zonder toestemming van Captain Ads is het Klant verboden de door Captain Ads verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.
12.4 Captain Ads respecteert de privacy van de Klant. Captain Ads zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Captain Ads is in te zien. Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
13.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Roermond bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
13.3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Captain Ads aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Captain Ads is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Captain Ads verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
13.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.